Μάθημα

Γενικές Αρχές Λογιστικής

Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων των οποίων η οικονομική και λογιστική επιστήμη δεν αποτελεί βασικό αντικείμενο επαγγελματικής ενασχόλησης και τα οποία θα τα βοηθήσει να αποκτήσουν μια βασική γνώση επ’ ωφελεία των ιδίων αλλά και των πελατών τους. Επίσης θα βοηθήσει πολύ τα άτομα με εντελώς διαφορετικό επαγγελματικό αντικείμενο τα οποία όμως δεν παύουν να είναι επενδυτές άμεσα ή έμμεσα σε επιχειρήσεις μέσω της οργανωμένης αγοράς, ούτως ώστε να αναγνωρίζουν με ίδια άποψη την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης που επιλέγουν να επενδύσουν μέσω της ανάγνωσης των οικονομικών καταστάσεων αυτής.

0 out of 0 steps completed0%
0 Κεφάλαια

Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: Το σεμινάριο είναι δομημένο με τέτοίο τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του να είναι ικανοί να αντιλαμβάνονται βασικές λογιστικές έννοιες, να είναι σε θέση να διαβάζουν και να κατανοούν τις βασικές λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης και να διακρίνουν αν η πορεία της είναι σε θετική ή αρνητική φάση, διακρίνοντας τα θετικά και αρνητικά στοιχεία που εμπεριέχονται σε αυτές πέραν του τελικού αποτελέσματος που παρουσιάζεται. Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:

  • Έννοια και σκοπός της Λογιστικής
  • Κυριότερες μορφές επιχειρήσεων
  • Βασικές αρχές και περιεχόμενο του ΚΒΣ
  • Διάρθρωση του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
  • Ανάλυση των λογαριασμών της κάθε ομάδας
  • Βασικές λογιστικές εγγραφές ημερολογίου
  • Ανάγνωση Ισολογισμού
  • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
  • Αριθμοδείκτες – αποδοτικότητα επιχείρησης

Διάρκεια σεμιναρίου: 20 ώρες

Είδος σεμιναρίου (OPEN ή ΕΠΙΧ/ΚΟ): OPEN

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 3

Η τιμή θα τροποποιηθεί αν:

1. Θελήσει κάποιος να κάνει μόνος του ή δε συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός

2. Πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σε αίθουσα οπότε θα υπάρξουν έξοδα αίθουσας ή μετακίνησης και διαμονής εφόσον γίνει στην περιοχή του ενδιαφερόμενου

Εγγραφείτε στο μάθημα