Μάθημα

Γενικές Αρχές Marketing

Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων τα οποία δεν έχουν και επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο του Marketing καθώς και σε νέους, τελειόφοιτους ή απόφοιτους οι οποίοι “βλέπουν” το μέλλον τους μέσα σε αυτό το δυναμικό χώρο.

0 out of 0 steps completed0%
0 Κεφάλαια

Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: Πολλοί συνδέουν αποκλειστικά το Marketing με την Προβολή και Διαφήμιση, άλλοι με την Προώθηση, άλλοι με τις Πωλήσεις και άλλοι αδυνατούν να δώσουν ακριβή ορισμό. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν επαρκείς γνώσεις για το σημαίνει και είναι το marketing, ποιος ο ρόλος του στον κύκλο ζωής των προϊόντων και πως εφαρμόζεται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Θα είναι επίσης σε θέση να αντιλαμβάνονται έννοιες όπως τμηματοποίηση αγοράς, στόχευση, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κ.λ.π. Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:

  • Περιβάλλον marketing
  • Το marketing και η ικανοποίηση αναγκών
  • Τμηματοποίηση και στόχευση αγοράς
  • Δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων
  • Μάρκες – Προϊόντα – Υπηρεσίες
  • Στρατηγικές ανάπτυξης προϊόντος και κύκλος ζωής
  • Marketing υπηρεσιών

Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες

Είδος σεμιναρίου (OPEN ή ΕΠΙΧ/ΚΟ): OPEN

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 3

Η τιμή θα τροποποιηθεί αν:

1. Θελήσει κάποιος να κάνει μόνος του ή δε συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός

2. Πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σε αίθουσα οπότε θα υπάρξουν έξοδα αίθουσας ή μετακίνησης και διαμονής εφόσον γίνει στην περιοχή του ενδιαφερόμενου